RSS Feed

Category Archives: Mạng Kim

MẠNG KIM

Posted on

Sa trung, Kiếm phong lưỡng ban Kim
Mộc mạng nhược phùng tức khắc hiềm
Ngoại hữu tứ Kim giai kỵ hỏa
Kiếm, Sa vô hỏa bất thành hình.

Nếu là Kiếm phong kim và Sa trung kim thì cũng nên phối hợp với nông nghiệp có mạng hỏa. Bởi vì Kiếm phong kim và Sa trung kim không có lữa thì không thành vật hữu dụng. Ngoài ra, Kiếm phong kim, sa trung kim đại khắc với mộc mạng vì gặp phải có hình kỵ. còn 4 thứ kim khác : Hải trung kim, Bạch lạp kim, Thoa xuyến kim, kim bạc kim đều kị hỏa nhưng khắc mộc nhẹ hơn.
Kim bạc kim

Sợ : Lô trung hỏa, gặp phải Lô trung hỏa thành bạc nhược, thành than.
Ưa : Thiên thượng hỏa (lữa mặt trời), làm sáng bóng, chói lọi.

Bạch lạp kim và Sa trung kim

Kết hợp với Lô trung hỏa mới tốt.

Kiếm phong kim:Ưa: Đại khê thủy, làm cho sắc kim được nhuận.
Cần: Tích lịch hỏa, để tôi luyện.
Kiếm phong kim và Sa trung kim phải nhờ hỏa mới nên vật quý.

Thoa xuyến kim

Ưa: Tỉnh tuyền thủy (nước trong giếng) và Giản hạ thủy (nước dưới khe). Hai thủy này trau chuốt cho Thoa xuyến kim.
Sợ : Thiên hà thủy (nước mưa), Đại hải thủy. Hai thủy này làm yếu chiết, bần hàn, làm rơi , mất tích.

Advertisements
%d bloggers like this: